مدل سازی سه بعدی ابنیه تاریخی

فتوگرامتری به علت ویژگی های خاص و کاربردهای متنوع خود دارای کاربری های فراوانی در باستان شناسی است که از جمله میتوان به تهیه نقشه از سایتهای باستان شناسی، تهیه مدلهای سه بعدی از اشیاء در بناهای تاریخی، تهیه جزئیات بناها، تهیه موزائیک های عکسی، تهیه نیمرخ های مختلف از بناهای تاریخی جهت طراحی مرمت و حفظ و نگهداری و تهیه مدل رقومی از قسمتهای غیر قابل دسترسی اشاره کرد.

نقشه برداری از سایتهای باستان شناسی و تهیه نقشه از بناهای بر جای مانده از قرون گذشته مطالعه بر روی آن، به بررسی و تحقیق روابط اجزاء باستان شناسی کمک شایانی میکند و شاید بتوان نقش نقشه برداری در باستان شناسی را مشابه تهیه نقشه های ازبیلت در کارهای عمرانی دانست.

از ابتدای پیدایش فتوگرامتری، این تکنیک به عنوان مجموعه ای از مهارتهای حرفه ای مطرح بوده است و افراد غیر متخصص کمتر به آن گرایش می یافتند، که این دید از فتوگرامتری تاکنون نیز تا حدودی ادامه داشته است.

با تسریع در پیشرفت علوم از جمله کامپیوتر و تبدیل شدن فتوگرامتری سنتی به فتوگرامتری تحلیلی و سپس رقومی و ابداع شیوه های جدید فتوپرامتری برد کوتاه با استفاده از پهپاد در اخذ اطلاعات از عارضه، میتوان نقش جدیدی از کاربردهای فتوگرامتری در باستان شناسی را مطرح کرد.

در حال حاضر مدل سازی سه بعدی با استفاده از پهپاد یکی از قوی ترین و به صرفه ترین ابزار نمایش و مدلسازی متریک سایتها و بناها بزگ و کوچک باستانی به شمار می رود.

یکی از مزایای این متد اینست که می توان جزئیاتی از ابنیه ای که مدل شده و قابل دسترسی برای اندازه گیری مستقیم (روش سنتی) نیست را سنجش و بررسی نمود. همچنین، مدل حاصل شده درمواقعی که ابنیه باستانی بر اثر آتش سوزی، زلزله و سایر حوادث طبیعی و غیر طبیعی آسیب جدی می بیند، می تواند مبنای احیای آثار باستانی قرار گیرد .

فروشگاه