تعیین احجام برداشت و دپو

بااستفاده از تصاویر برداشت شده با پهپاد، می توان داده های مختلفی از جمله ابر نقاط، انواع مدل های رقومی و مدل سه بعدی تهیه نمود. با استخراج مدل های سه بعدی بعد از عملیات نقشه برداری، می توان محاسبه دقیق‌تری برای حجم عملیات خاک‌برداری، دپومتری، تهیه مقاطع عرضی و تسطیح زمینی داشته باشیم.                            

در پروژه های معدنی که سطح مبنا دچار تغییر می شود، دو پرواز قبل و بعد از عملیات خاکی یا سنگی انجام می شود و دو سطح به دست آمده مقایسه می گردد .

محاسبه حجم معدن با استفاده از نقشه برداری با پهپاد دارای دقت بسیار بالایی می باشد زیرا در این روش از ابر نقاط متراکم استفاده می شود .

 از آنجایی که مقادیر برداشت شده با پهپاد به صورت مستند تصویربرداری شده و محاسبات به صورت نرم افزاری و بسیاردقیق می باشد، قابلیت استناد به آنها به صورت کاملا بی طرف برای کارفرمایان و پیمانکاران معدنی وجود دارد.

از خروجی های مهم نقشه برداری هوایی با پهپاد نقشه منحنی های تراز است. متخصصان آپهپاد  یا ترکیب برداشت های زمینی و هوایی شامل اخذ تصاویر قائم به‌صورت یکپارچه و یکنواخت، برداشت دقیق جزئیات در نقاط شکست، ترانشه ها و سایر عوارض خاص توپوگرافی نقشه های توپوگرافی استانداری در مقیاس های ۱:۲۰۰۰ ، ۱:۱۰۰۰ و ۱:۵۰۰ به همراه محاسبات احجام دقیق به شما ارائه خواهند کرد.

فروشگاه