آسمان در دستان شماست

روش هایی که امروزه به طور معمول برای تهیه نقشه های شهری،نقشه توپوگرافی و ... مورد استفاده قرار می گیرند، فتوگرامتری هوایی با استفاده از دوربین های متریک، استفاده از تصاویر ماهواره ای،  نقشه برداری زمینی و یا لیدار می باشند. که در بعضی موارد دارای معایبی اعم از هزینه زیاد،دسترسی سخت و زمانبر نیز هستند .

به منظور رفع مشکلات فوق الذکر روشی که به تازگی برای تهیه نقشه های بزرگ مقیاس استفاده گردیده است، روش اخذ تصویر توسط وسایل پرواز بدون سرنشین یا همان فتوگرامتری هوایی برد کوتاه است. یک سیستم فتوگرامتری هوایی برد کوتاه شامل یک دوربین غیر متریک است که بر روی یک وسیله پرواز بدون سرنشین به گونه ای سوار می‌گردد که تا حد ممکن نیروهای وارد بر دوربین صفر گردد و دوربین در حالت اینرسی قرار گیرد. سپس این گونه سیستم‌ها توسط هدایت کننده های اتوماتیک شروع به اخذ داده از منطقه موردنظر در ارتفاع کم می‌نمایند و داده موردنیاز برای تهیه اطلاعات هندسی به ویژه نقشه های توپوگرافی بزرگ مقیاس را برآورده می‌نمایند.
فروشگاه